Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva
 
 
       Výroční zpráva Obecního úřadu Drozdov za rok 2009 je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000
o Metodickém pokynu ke sjednocení postupů veřejné správy při zajištění
práva fyzických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
 
 
Vyhodnocení žádostí

 

a)
Počet podaných žádostí o informace,
Z toho:
písemných                                                                                                                          
e-mailových                                            
0
b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 
0
c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
 
0
d)
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů
 
0
e)
Další informace vztahující se k uplatňování zákona
Finanční úhrada za poskytnuté informace
 
0
 
 
 
 
 
                 V Drozdově dne 8.února 2010
 
 
 
 
                                                                                  Ivana Lisá
                                                                                   starostka