Vyhlášky

Vyhláška o provozování výherních a hracích přístrojů.

 
                                                V y h l á š k a  
                            
                            za provozovaný výherní hrací přístroj
 
Obecní zastupitelstvo obce Drozdov schválilo dne 27. ledna 1998 podle ustanovení § 15 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 14 odst. 1h), § 16 a § 36 zák.
č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.
 
                                            čl. I
 
Obec vybírá ve smyslu ustanovení § 1 g), zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj.
Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad v Drozdově.
 
                                            čl. II
 
Poplatku podléhá každý povolený hrací přístroj ve smyslu zák. č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 
                                            čl. III
 
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího
přístroje.
 
                                           čl. IV
 
Poplatník je povinen  sdělit do 14ti dnů uvedení výherního hracího přístroje
do provozu a doloží to zahajovacím protokolem. Poplatník je povinen sdělit
do 14ti dnů ukončení provozu a doloží to ukončovacím protokolem.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti.
Poplatník je povinen ohlásit jakékoli  změny v uvedených skutečnostech.
Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě osvobození od poplatku, na které má nárok podle této obecně závazné vyhlášky.
 
                                                 čl. V
 
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,-- Kč na tři měsíce.
V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší
než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.
 
                                              čl. VI
 
Od poplatku je osvobozena: Obec Drozdov
 
                                             čl. VII
 
Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3. měsíců,
    do l. měsíce po zahájení provozu.
b) při povolení  provozování výherního hracího přístroje na dobu 6ti měsíců
    ve dvou splátkách, odpovídajících délce provozu výherního hracího přístro-
    je v příslušném čtvrtletí a to splatných poslední den příslušného čtvrtletí
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 12ti měsíců
    ve čtyřech splátkách, odpovídajících délce provozu výherního hracího
    přístroje v příslušném čtvrtletí a to splatných poslední den příslušného
    čtvrtletí.
 
                                             čl. VIII
 
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.
 
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláš-
kou, může u správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu
ustanovení § 37 a 37 a) zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost
vznikla.
 
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku
nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
 
 
 
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo
odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
 
 
 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 27. ledna 1998.
 
 
 
 
 
Ivana   L i s á                                            Petr   P r e j z e k
zást. starosty                                                  starosta