Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 12/2003, Požární řád.

Obecně závazná vyhláška
                                                   č. 12/2003
 
Zastupitelstvo obce Drozdov, se na svém zasedání dne 15. 12. 2003 usneslo vydat na základě §29 odst. 1 písm.o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
   POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE DROZDOV
 
                                                       Čl. 1
                                          Úvodní ustanovení
 
Požární řád obce Drozdov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst.1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.,
 
                                                      Čl. 2
   Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
 
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany.
a)      jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Hořovice a Beroun, kategorie JPO:  1
b)      jednotky sborů dobrovolných hasičů Středočeského kraje  Žebrák a Komárov, kategorie: 3
c)       jednotky sboru dobrovolných hasičů Středočeského kraje Cerhovice a Záluží, kategorie: 5
 
                                                      Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
 
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a)      období nepříznivých klimatických podmínek – období mimořádného sucha. Pro toto období se stanoví následující preventivní opatření: zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření, zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa a na polní cesty mimo vozidel, která zde provádějí pracovní činnost. Zajištění maximální hospodárnosti  při používání vodních zdrojů.
b)      období sklizně pícnin a obilovin (měsíce: květen – říjen běžného roku), následující preventivní opatření: zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření a následnému ohrožení úrody. Při nasazení žňové  techniky musejí být jednotlivé stroje vybaveny minimálně 2 ks hasicích přístrojů o náplni 9 lt vody, nebo 6 kg prášku. Při skupinovém nasazení  strojů, musí být na poli k dispozici traktor s pluhem, použitelný k zamezení šíření případného požáru. Motorová vozidla používaná k přepravě sklizně musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování a manipulace vybavena lapači jisker, nebo jiným obdobným zařízením. Osoba odpovědná za skladování musí zajistit denní měření  a zapisování teplot.
c)      vznik mimořádných událostí – za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují hromadné dopravní nehody, bezprostřední nebezpečí úniku hořlavých nebo toxických plynů a nebezpečných látek. V případě vzniku mimořádné události zajišťuje její likvidaci Integrovaný záchranný systém Středočeského kraje (evakuace osob, odklony dopravy, uzavření místa havárie).
d)      topné období – v době od 1.10. kalendářního roku-30.4. následujícího roku.Před zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů s odtahem spalin do komínů povinen zabezpečit provedení kontroly a výmety komínových těles odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění případných závad. Při provozu tepelných zdrojů a při skladování kapalných a plynných paliv musí být dodržovány návody výrobců příslušných technologických zařízení, včetně respektování stanovených bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů. Při skladování pevných paliv musí být palivo pravidelně kontrolováno, aby nedošlo k samovznícení. Odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být ukládán do nehořlavých uzavíratelných  nádob.
                  
                                                        Čl. 4
                 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 
1)      Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
2)      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.
 
                                                        Čl. 5
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
 
1)      Obec zřizuje jednotku SDH obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
2)      Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Drozdov čp. 104.
 
                                                      Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé                  
použitelnosti.. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
 
1)      Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje  požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a)      rybníček – nachází se nad obcí pod obecním lesem
b)      tři požární nádrže, z toho dvě se nacházejí v zastavěné části obce a jedna za budovou školy směrem na Třenici. U všech nádrží je čerpací stanoviště označené.
2)      Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předá jednotce SDH Drozdov, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Středočeského kraje územní odbor Hořovice.
 
                                                      Čl. 7
 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení obec zřizuje následující čtyři ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou  „Ohlašovna požárů“
a)      byt starosty
b)      byt místostarosty
c)      byt starosty SDH Drozdov
d)      byt velitele SDH
 
Přesné adresy a telefonické spojení jsou uvedeny v příloze č. 3.
 
                                                          ČL. 8
                               Způsob vyhlášení požárního poplachu
 
Vyhlašování požárního poplachu v obci se provádí :
a)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.tón-10 sec.pauza -25 sec)
b)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou („HO-ŘÍ, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty
c)      v případě poruchy technických zařízení  pro vyhlášení požárního  poplachu  se požární poplach v obci vyhlašuje z požárního automobilu.
 
                                                           Čl.9
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu DROZDOV, Středočeského kraje je uveden v příloze č.4.
 
                                                          Čl.10
                                                      Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu obce Drozdov tj. 15. prosince 2003.
 
 
 
 
 
 
František Voříšek                                                   Ivana Lisá
 místostarosta                                                           starostka