Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prost.

                    OBEC   DROZDOV
            Obecně závazná vyhláška
                     Obce DROZDOV
                       č. 3/2009
 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci DROZDOV.
 
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 7. 12. 2009 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), §35
a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
                                       Čl.1
         Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství    
    v obci:
    a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této
        vyhlášce (na mapce), je možný pohyb psů pouze na vodítku.
    b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze
        k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. Zajišťuje fyzická osoba, která
     má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
 
                             Čl. 2
                    Zrušovací ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Drozdov č. 11 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích, ze dne 20.2. 2003.
 
                             Čl. 3
                               Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010.
 
František Voříšek                                                    Ivana Lisá
 místostarosta                                                        starostka      
 
 
 
                  
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 12. 2009
 
Sejmuto z úřední desky dne: 23. 12. 2009
 
 
 
Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Drozdov č. 1, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Drozdov.
 
 
 
 
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. Čl.
1 písm a) a b) obecně závazné vyhlášky obce.