Zápisy a usnesení

Zápis č.1/2016 z veřejného zasedání ze dne 16.3.2015

Zápis č. 1/2015

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova, konaného dne

16. března 2015  od 18.00hod., v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomno zastupitelů:  9                                                         Počet občanů:  20

              Hosté: Mgr. Eva Peksová  ředitelka ZŠ a MŠ Cerhovice

              Ing.  Myslivec a ing. Vlček - Lesospol  Zbiroh s.r.o.      

 

Pan starosta určil ověřovatele zápisu p. Michala Dlouhého a Miroslava Jelínka a zapisovatelku       Mgr. I. Němečkovou

Program:

 1. Kontrola usnesení
 2. Hospodaření s obecním lesem  za rok 2014 -  ing. Vlček, Myslivec
 3. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Drozdov za rok 2014 – Mgr. E. Peksová
 4. Změna rozpočtu č.1 pro rok 2015
 5. Koupě pozemku za obecním úřadem, prodej pozemků a prodej multikáry
 6. Dotace na zateplení budovy OÚ
 7. Smlouva s DPS Žebrák
 8. Různé –    příprava kulturních akcí
 • Plánovaná úprava parku před obchodem
 • Dopravní značení v Drozdově
 • Úpravy v okolí obce – cesta do Třenice
 • Další informace od občanů
 1. Usnesení, závěr

Ad1. Bez připomínek

Ad2, zpráva o hospodaření s obecním lesem  - zprávu přednesl ing. Myslivec a ing. Vlček. OZ schválilo  zprávu o hospodaření s obecním lesem.

Výsledek hlasování:  pro: 9      proti: 0        zdrželi se: 0

Ad3, účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Drozdov přečetla řed. Školy Mgr. E. Peksová. Zároveň požádala zastupitelstvo o převedení kladného výsledku hospodaření do fondu odměn a fondu rezerv.

Další žádost byla o možnosti čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na vybavení školní kuchyně – zakoupení vah a sporáku

Výsledek hlasování:  pro: 9      proti: 0        zdrželi se: 0

Ad4, starosta obce seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1 pro rok 2015

         Obecní zastupitelstvo schválilo návrh starosty.

Výsledek hlasování:  pro: 9      proti: 0        zdrželi se: 0

Ad5, starosta oce seznámil OZ o  záměru prodat obecní multikáru a o možnosti nákupu pozemků od MUDr. Kocmanové  za 50Kč/m2. OZ schválilo nákup pozemků a cenu za m2 . Projednána žádost občanů na odprodej pozemků za zahradami RD. Pozemky budou prodány za cenu 50,- Kč/m2 plus:

 1. poměrná část nákladu na zhotovení geometr.plánu,
 2. poplatek za vklad do katastru nemovitostí
 3.  náklady za vypracování kupní smlouvy

Jedná se o  tato parcelní čísla:

Výsledek hlasování:  pro: 9      proti: 0        zdrželi se: 0

Ad6, Starosta obce seznámil s akcí na zateplení budovy OÚ, provedení nové fasády a odvodnění suterénní části budovy. Informoval o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí. Předpokládané náklady stavby jsou 3 913 023,- Kč vč DPH. Obec bude tuto akci spolufinancovat ze svého rozpočtu v předpokládané výši 10 %. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti.

Výsledek hlasování:  pro: 9      proti: 0        zdrželi se: 0

Ad7, Starosta seznámil OZ s dodatkem smlouvy s DPS Žebrák. Jedná se o smlouvu o možnosti  poskytování pečovatelských služeb.

OZ schválilo dodatek smlouvy mezi OÚ a DPS žebrák.

Výsledek hlasování:  pro: 9      proti: 0        zdrželi se: 0

Ad8,

 • Oslavy 110 školy, 120 let založení SDH a 10 let o započetí partnerských vztahů Drozdov – Drozdov
 • Plánovaná úprava parku před samoobsluhou, osázení okrasnými keři a zabudován í laviček, odpadkových košů a skluzavky
 • Dopravní situace v Drozdově – s návrhem řešení této dopravní situace seznámil přítomné  p. M. Jelínek a M. Dlouhý
 • P. Hanzl upozornil na nevzhledný plot z eternitu na západní straně fotbalového hřiště. Navrhuje plot opravit nebo upravit.
 • P. Lanči upozornil na nepořádek kolem plotu ze strany fotbalového hřiště. Dále upozornil na vypouštění vody ze septiku na jeho pozemek. Starosta p. Sládek odpověděl, že situace byla vyřešena s panem Vodičkou a toto se již nebude opakovat.

Veřejné zasedání  bylo ukončeno  v 19.50 hod.

 

Veřejné zasedání bylo  ukončeno  v 19.50 hod.

Zapisovatelka:  Mgr. I. Němečková

Ověřovatelé zápisu:  M. Jelínek,  M. Dlouhý

 

Zápis vyvěšen dne: 17.3.2015

Zápis sejmut dne:   20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ  č.1/ 2015

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 16března 2015 od 18.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. OZ souhlasí  se zprávou o hospodaření  s obecním lesem

výsledek  hlasování:              pro: 9             proti: 0          zdrželi se:  0

 1. OZ souhlasí s účetní uzávěrkou ZŠ a MŠ Drozdov a převedení kladného finančního. výsledu do fondu rezerv a odměn a možnost jejich  čerpání

 

 •   hlasování:              pro: 9              proti: 0          zdrželi se:  0

 

 1. OZ souhlasí  s rozpočtovým opatřením č. 1  pro rok 2015

                        výsledek  hlasování:                  pro: 9              proti: 0          zdrželi se:  0

 1. OZ souhlasí s prodejem pozemků za RD  za 50Kč /mě

    výsledek  hlasování:              pro: 9              proti: 0          zdrželi se:  0

 1. OZ  souhlasí z nákupem pozemků od MUDr. Kocmanové

výsledek  hlasování:              pro: 9              proti: 0          zdrželi se:  0

 1.  OZ souhlasí  s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje - SFROM na zateplení budovy OÚ, provedení fasády a odvodnění budovy  

                 výsledek hlasování:              pro: 9            proti: 0          zdrželi se: 0

 1. OZ souhlasí  se smlouvou mezi DPS Žebrák a OÚ Drozdov

             

 

František Rejzek                                                                                           Pavel Sládek

místostarosta                                                                                                       starosta