Obec Drozdov

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Obce Drozdov č. 14/2004, O úhradě neinvestičních nákladů v MŠ Drozdov.

Obecně závazná vyhláška č. 14/2004
 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1997 a č.9/2002, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Drozdov.
 
 
     Zastupitelstvo obce DROZDOV se na svém zasedání dne 13. prosince 2004 usnesením č. 5/2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
                                                          Čl. 1
 
     Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), se zrušují obecně  závazné  vyhlášky č. 3/1997 a  9/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v obci Drozdov.
 
 
                                                        Čl. 2
 
                                                      Účinnost
 
 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.