Zápisy a usnesení

Ustavující zasedání zastupitelstva 2014

                           Z Á P I S

 

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drozdov, konaného

dne 10. 11. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu od 18.00 hodin.

Celkem bylo přítomno 9 členů zastupitelstva a 33 občanů.

Prvním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva bylo předání „Osvědčení o zvolení  členem (členkou) zastupitelstva obce Drozdov“ a složení slibu.

Slib přečetla p. Lisá a jmenovitě vyzvala členy  zastupitelstva k jeho podpisu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložit slib s výhradou.

Navržený program:

 

1) Složení slibu členů zastupitelstva obce

2) určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3) Volba starosty

4) Volba místostarosty a ostatních členů komisí

5) Zřízení finančního, kontrolního výboru a ostatních výborů

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

     (§ 72 zákona o obcích)

7) Diskuse

8) usnesení a závěr

 

P. Lisá určila ověřovatele  zápisu p. Michala Dlouhého a Miloslava Jelínka

a zapisovatelku p. Mgr. Irenu Němečkovou.

Výsledek hlasování:      Pro: 9        Proti: 0     Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Drozdov určuje ověřovateli zápisu p. Michala Dlouhého

a p. Miloslava Jelínka , zapisovatele p. Mgr. Irenu Němečkovou.

Výsledek hlasování   : Pro 9            Proti 0      Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu a dala o něm hlasovat.

Výsledek hlasování:    Pro   9        Proti:    0         Zdrželi se     0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Předsedající konstatovala, že způsob volby starosty, místostarosty a předsedů

výborů je veřejné a na starostu obce navrhla p. Pavla Sládka. Další návrh byl od člena vítězné strany ve volbách KSČM p. Františka Voříška, který také navrhl pana Pavla Sládka.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Drozdov volí starostu obce Drozdov p. Pavla Sládka.

Výsledek hlasování:  Pro  8         Proti    0       Zdrželi se    1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Volba místostarosty  - byly podány dva návrhy

Zvolený p. Starosta Pavel Sládek navrhl pana Mgr. Františka Rejzka a za vítěznou stranu KSČM navrhl její člen pan František Voříšek p. Jelínka.

Pan Jelínek funkci místostarosty odmítl.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Drozdov volí místostarostu  p.Mgr. Františka Rejzka

Výsledek hlasování:     Pro     5        Proti      1       Zdrželi se    3

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zvolený p. starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor, stavební výbor,pořádkový výbor, školský a kulturní výbor, SPOZ výbor a redakční a inventarizační výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

Návrh  usnesení

Zastupitelstvo obce Drozdov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, stavební výbor,pořádkový výbor, školský a kulturní výbor, SPOZ výbor a redakční a inventarizační výbor. Výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:     Pro    9       Proti     0        Zdrželi se       0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru – na předsedu byla navržena

p. Ing. Helena Ešková

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu finančního výboru paní

Ing. Helenu Eškovou.

Výsledek hlasování:     Pro   9      Proti    0         Zdrželi se       0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru – navržen p. František Voříšek

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu kontrolního výboru

Pana Františka Voříška

Výsledek hlasování:     Pro   9      Proti   0         Zdrželi se        0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba členů  finančního výboru – byli navrženi dva členové

Pan Jan Hertl a Ing. Jaroslav Němec

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy finančního výboru 

Pana Jana Hertla a Helenu Eškovou

Výsledek hlasování:      Pro   9        Proti    0         Zdrželi se   0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba členů kontrolního výboru – byli navrženi dva členové pan Michal Dlouhý a p. Mgr. Irena Němečková

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy kontrolního výboru p. Michala Dlouhého a paní Mgr. Irenu Němečkovou

Výsledek hlasování:    Pro    9     Proti   0     Zdrželi se   0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy stavebního výboru – byl navržen p. Miloslav Jelínek

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu stavebního výboru pana Miloslava Jelínka

Výsledek hlasování:       Pro:  9        Proti: 0           Zdrželi se: O

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů stavebního výboru – byli navrženi dva členové František Voříšek a Pavel Sládek

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy stavebního výboru pana Františka Voříška a Pavla Sládka.

Výsledek hlasování:      Pro: 9          Proti: 0           Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 Volba předsedy pořádkového výboru – na předsedu byl navržen pan Michal Dlouhý

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu pořádkového výboru pana Michala Dlouhého

Výsledek hlasování:      Pro: 9          Proti: 0           Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Volba členů pořádkového výboru – byli navrženi Miloslav Jelínek a Pavel Sládek

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy pořádkového výboru pana Miloslava Jelínka a pana Pavla Sládka.

Výsledek hlasování:      Pro: 9          Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Volba předsedy školského a kulturního výboru – byla navržena p.Mgr. Irena Němečková

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu školského a kulturního výboru paní Mgr. Irenu Němečkovou.

Výsledek hlasování:      Pro: 9         Proti: 0              Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Volba členů školského a kulturního výboru – byli navrženi p. Jitka Humlová

a p. Mgr. František Rejzek 

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy školského a kulturního výboru paní Jitku Humlovou a pana Mgr. Františka Rejzka.

Výsledek hlasování:     Pro: 9         Proti: 0              Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Volba předsedy SPOZ výboru – byla navržena p. Jitka Humlová

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu SPOZ výboru paní Jitku Humlovou.

Výsledek hlasování:      Pro: 9         Proti: 0             Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

Volba členů SPOZ výboru – byli navržení p. Ing. Helena Šeková a p. Mgr. František Rejzek

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy SPOZ výboru paní Ing. Helenu Eškovou a pana Mgr. Františka Rejzka

Výsledek hlasování:     Pro: 9                 Proti: 0            Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Volba předsedy redakčního a inventarizačního výboru – byl navržen p. Jan Hertl

Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu redakčního a inventarizačního výboru pana Jana Hertla.

Výsledek hlasování:     Pro: 9                Proti: 0             Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Volba členů redakčního a inventarizačního výboru – byli navrženi p. Michal Dlouhý a p. Mgr. František Rejzek

Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy redakčního a inventarizačního výboru pana Michala Dlouhého a pana Mgr. Františka Rejzka.

Výsledek hlasování:     Pro: 9               Proti: 0              Zdrželi se: 0

Usnesení číslo 19 bylo schváleno.

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Drozdov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 16.637,-- Kč a členům zastupitelstva obce 1.910,-- Kč, a to ode dne 11. listopadu 2014.

Výsledek hlasování:     Pro: 8             Proti: 0              Zdrželi se: 1

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Starosta obce p. Pavel Sládek ukončil zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93

     odst. 1 zákona o obcích

4) Zřízení jednotlivých výborů

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Zápis byl vyhotoven dne 12. 11. 2014

Zapisovatel: p. Mgr. Irena Němečková

Ověřovatelé zápisu: Michal Dlouhý a Miloslav Jelínek

Starosta: p. Pavel Sládek